ขอนอบน้อมพระอาจารย์ที่ดีที่สุด เพราะกำจัดวงจรกิเลสได้สิ้นเชิง ด้วยการตรัสรู้อริยสัจสี่ได้เองเป็นคนแรกในโลก

(นโมฯ แปลตามบางนัยของ วิ.มหาวิ. เวรัญชกัณฑ์, วิ.มหา. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, วิสุทธิ. พุทธานุสสติกถา, และ วิภาวินี)