ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2020/08/06 12:50]
dhamma
start [2021/01/02 20:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
 = ถาม: ผู้ปฏิบัติธรรมตามปริยัติ ปฏิบัติกันอย่างไร?​= = ถาม: ผู้ปฏิบัติธรรมตามปริยัติ ปฏิบัติกันอย่างไร?​=
  
-ตอบ: ในกรณีที่มีอาจารย์กรรมฐานที่มี[[วิสุทธิมรรค_ฉบับปรับสำนวน_ปริจเฉท_๓_กัมมัฏฐานคหณนิทเทส#​หลักการเลือกอาจารย์กัมมัฏฐานหลังพุทธปรินิพพาน|คุณสมบัติ]] คือ ทั้งบรรลุธรรม ได้ฌาน ได้อภิญญา ได้วิปัสสนาญาณ ได้มรรคผล และทั้ง[https://​www.84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=2&​i=406&​h=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B0,​%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81,​%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B0 ทรงจำพระไตรปิฎก]อย่าง[https://​www.84000.org/​tipitaka/​pitaka_item/​seek_th.php?​text=%C7%D2%A8%D8%A4%DA%A4&​book=1&​bookZ=55 คล่องปาก]ขึ้นใจ [https://​www.84000.org/​tipitaka/​pitaka_item/​read_th.php?​B=11&​A=6468&​w=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%BA%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%BA%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B2 มุขปาฐะ]สืบๆ กันมา[https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​r.php?​B=08&​A=1&​h=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2,​%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0,​%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AC,​%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0 จากรุ่นสู่รุ่น] เช่น อาจารย์กรรมฐานของวัด [https://​www.facebook.com/​%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B0-Pa-Auk-Tawya-1529866767343763/​ @pa-auk] เป็นต้น นั้น:​+ตอบ: ในกรณีที่มีอาจารย์กรรมฐานที่มี[[วิสุทธิมรรค_03_กัมมัฏฐานคหณนิทเทส#​หลักการเลือกอาจารย์กัมมัฏฐานหลังพุทธปรินิพพาน|คุณสมบัติ]] คือ ทั้งบรรลุธรรม ได้ฌาน ได้อภิญญา ได้วิปัสสนาญาณ ได้มรรคผล และทั้ง[https://​www.84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=2&​i=406&​h=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B0,​%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81,​%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B0 ทรงจำพระไตรปิฎก]อย่าง[https://​www.84000.org/​tipitaka/​pitaka_item/​seek_th.php?​text=%C7%D2%A8%D8%A4%DA%A4&​book=1&​bookZ=55 คล่องปาก]ขึ้นใจ [https://​www.84000.org/​tipitaka/​pitaka_item/​read_th.php?​B=11&​A=6468&​w=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%BA%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%BA%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B2 มุขปาฐะ]สืบๆ กันมา[https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​r.php?​B=08&​A=1&​h=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2,​%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0,​%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AC,​%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0 จากรุ่นสู่รุ่น] เช่น อาจารย์กรรมฐานของวัด [https://​www.facebook.com/​%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B0-Pa-Auk-Tawya-1529866767343763/​ @pa-auk] เป็นต้น นั้น:​
  
-ท่องจำกรรมฐาน[https://​84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=19&​i=33&​h=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86:​%E0%B8%95%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A2 อย่างย่อ]จากปากพระอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติพร้อมนั้น ท่องจำวนไปวนมาซ้ำๆ พร้อมทั้ง[[เนตติ_01_สังคหวาระ-อุทเทสวาระ-นิทเทสวาระ#​สังคหวาระ|นำความหมายออกมาจากบทบริกรรม]]ให้ได้+ท่องจำกรรมฐาน[https://​84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=19&​i=33&​h=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86:​%E0%B8%95%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A2 อย่างย่อ]จากปากพระอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติพร้อมนั้น ท่องจำวนไปวนมาซ้ำๆ พร้อมทั้ง[[เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส#​สังคหวาระ|นำความหมายออกมาจากบทบริกรรม]]ให้ได้
  
 # ทุกๆ ตัวอักษร (อกฺขรํ ได้ สงฺกาสนา) # ทุกๆ ตัวอักษร (อกฺขรํ ได้ สงฺกาสนา)
บรรทัด 18: บรรทัด 18:
 ถ้าจะศึกษาเอง ไม่กลัวว่าจะตายก่อนบรรลุ และไม่สามารถหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นได้เลย:​ ถ้าจะศึกษาเอง ไม่กลัวว่าจะตายก่อนบรรลุ และไม่สามารถหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นได้เลย:​
  
-พระอรรถกถาจารย์[https://​84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=25&​i=2&​h=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2,​%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81:​%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 ให้เริ่ม]ที่ท่องจำ[https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/?​index_25 ขุททกปาฐะบาลีและแปล] ซึ่งพระอรรถกถาจารย์[https://​www.84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=9&​i=1&​p=1&​h=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B0 ในปฐมสังคายนา]ล้วน[https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​m_siri.php?​B=12&​siri=32&​h=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B พากันไป]ฟังคำ[https://​www.84000.org/​tipitaka/​pitaka_item/​m_siri.php?​B=20&​siri=13&​h=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99,​%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3 อธิบายธรรมะ]จากพระสารีบุตรกันทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงต้องท่องจำ[[ปฏิสัมภิทามรรค_มหาวรรค_1#​มาติกา|มาติกาปฏิสัมภิทามรรค]]และ[[ปฏิสัมภิทามรรค_มหาวรรค_1#​มาติกาของสุตมยญาณนิทเทส|มาติกาสุตมยญาณ]] [https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​m_siri.php?​B=10&​siri=9 มหาสติปัฏฐานสูตร]  [https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​pali_item.php?​book=34&​item=1&​items=15 อภิธัมมมาติกา] เนตติปกรณ์[[เนตติ_01_สังคหวาระ-อุทเทสวาระ-นิทเทสวาระ#​สังคหวาระ|สังคหะ-อุทเทส-นิทเทส]] ในกรณีพระภิกษุ เพิ่ม[https://​sutta.men/?​th.i.112 ปาติโมกขอุทเทส] และการท่องจำตาม[https://​www.84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=2&​i=406&​h=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B0,​%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81,​%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B0 หลักสูตรนิสสยมุจจกะ]เข้าไปด้วย.+พระอรรถกถาจารย์[https://​84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=25&​i=2&​h=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2,​%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81:​%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 ให้เริ่ม]ที่ท่องจำ[https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/?​index_25 ขุททกปาฐะบาลีและแปล] ซึ่งพระอรรถกถาจารย์[https://​www.84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=9&​i=1&​p=1&​h=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B0 ในปฐมสังคายนา]ล้วน[https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​m_siri.php?​B=12&​siri=32&​h=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B พากันไป]ฟังคำ[https://​www.84000.org/​tipitaka/​pitaka_item/​m_siri.php?​B=20&​siri=13&​h=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99,​%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3 อธิบายธรรมะ]จากพระสารีบุตรกันทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงต้องท่องจำ[[ปฏิสัมภิทามรรค_01-1_มหาวรรค#​มาติกา|มาติกาปฏิสัมภิทามรรค]]และ[[ปฏิสัมภิทามรรค_01-1_มหาวรรค#​มาติกาของสุตมยญาณนิทเทส|มาติกาสุตมยญาณ]] [https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​m_siri.php?​B=10&​siri=9 มหาสติปัฏฐานสูตร]  [https://​www.84000.org/​tipitaka/​read/​pali_item.php?​book=34&​item=1&​items=15 อภิธัมมมาติกา] เนตติปกรณ์[[เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส|สังคหะ-อุทเทส-นิทเทส]] ในกรณีพระภิกษุ เพิ่ม[https://​sutta.men/?​th.i.112 ปาติโมกขอุทเทส] และการท่องจำตาม[https://​www.84000.org/​tipitaka/​attha/​attha.php?​b=2&​i=406&​h=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B0,​%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81,​%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B0 หลักสูตรนิสสยมุจจกะ]เข้าไปด้วย.
  
-ท่องจำทั้งหมดนั่นด้วยความเคารพดุจที่ทำกับพระอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติพร้อมนั้น ท่องจำวนไปวนมาซ้ำๆ พร้อมทั้ง[[เนตติ_01_สังคหวาระ-อุทเทสวาระ-นิทเทสวาระ#​สังคหวาระ|นำความหมายออกมาจากบทบริกรรม]]ให้ได้+ท่องจำทั้งหมดนั่นด้วยความเคารพดุจที่ทำกับพระอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติพร้อมนั้น ท่องจำวนไปวนมาซ้ำๆ พร้อมทั้ง[[เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส#​สังคหวาระ|นำความหมายออกมาจากบทบริกรรม]]ให้ได้
  
 # ทุกๆ ตัวอักษร (อกฺขรํ ได้ สงฺกาสนา) # ทุกๆ ตัวอักษร (อกฺขรํ ได้ สงฺกาสนา)