ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน

**นี่คือเอกสารรุ่น/ฉบับเก่า**


    1. ภูมินานัตตญาณนิทเทส (ปรับสำนวนแล้ว)

เพิ่มเติม