ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2020/06/27 22:24]
127.0.0.1 แก้ไขภายนอก
ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2020/07/03 23:14]
dhamma
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
 {{wst>​ปฏิสัมภิทามรรค head}}{{wst>​ปฏิสัมภิทามรรค sidebar}} {{wst>​ปฏิสัมภิทามรรค head}}{{wst>​ปฏิสัมภิทามรรค sidebar}}
 ==วรรคที่ 1 มหาวรรค== ==วรรคที่ 1 มหาวรรค==
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​ญาณกถา|ญาณกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​ญาณกถา|ญาณกถา]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​มาติกา|มาติกา]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​มาติกา|มาติกา]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​สุตมยญาณนิทเทส|สุตมยญาณนิทเทส]]  +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​สุตมยญาณนิทเทส|สุตมยญาณนิทเทส]]  
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​อภิญเญยยกิจจนิทเทส|อภิญเญยยกิจจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​อภิญเญยยกิจจนิทเทส|อภิญเญยยกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​ปริญเญยยกิจจนิทเทส|ปริญเญยยกิจจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​ปริญเญยยกิจจนิทเทส|ปริญเญยยกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​ปหาตัพพกิจจนิทเทส|ปหาตัพพกิจจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​ปหาตัพพกิจจนิทเทส|ปหาตัพพกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​ภาเวตัพพกิจจนิทเทส|ภาเวตัพพกิจจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​ภาเวตัพพกิจจนิทเทส|ภาเวตัพพกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​สัจฉิกาตัพพกิจจนิทเทส|สัจฉิกาตัพพกิจจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​สัจฉิกาตัพพกิจจนิทเทส|สัจฉิกาตัพพกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​หานภาคิยจตุกนิทเทส|หานภาคิยจตุกนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​หานภาคิยจตุกนิทเทส|หานภาคิยจตุกนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​ลักขณัตติกนิทเทส|ลักขณัตติกนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​ลักขณัตติกนิทเทส|ลักขณัตติกนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​ทุกขสัจนิทเทส|ทุกขสัจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​ทุกขสัจนิทเทส|ทุกขสัจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​สมุทยสัจนิทเทส|สมุทยสัจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​สมุทยสัจนิทเทส|สมุทยสัจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​นิโรธสัจนิทเทส|นิโรธสัจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​นิโรธสัจนิทเทส|นิโรธสัจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​มัคคสัจนิทเทส|มัคคสัจนิทเทส]] +###​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​มัคคสัจนิทเทส|มัคคสัจนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​สีลมยญาณนิทเทส|สีลมยญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​สีลมยญาณนิทเทส|สีลมยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​1#​สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส|สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-1 มหาวรรค#​สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส|สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ธรรมฐิติญาณนิทเทส|ธรรมฐิติญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ธรรมฐิติญาณนิทเทส|ธรรมฐิติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​สัมมสนญาณนิทเทส|สัมมสนญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​สัมมสนญาณนิทเทส|สัมมสนญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​อุทยัพพยานุปัสสนาญาณนิทเทส|อุทยัพพยานุปัสสนาญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​อุทยัพพยานุปัสสนาญาณนิทเทส|อุทยัพพยานุปัสสนาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส|ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส|ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​อาทีนวญาณนิทเทส|อาทีนวญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​อาทีนวญาณนิทเทส|อาทีนวญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​สังขารุเปกขาญาณนิทเทส|สังขารุเปกขาญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​สังขารุเปกขาญาณนิทเทส|สังขารุเปกขาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​โคตรภูญาณนิทเทส|โคตรภูญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​โคตรภูญาณนิทเทส|โคตรภูญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​มรรคญาณนิทเทส|มรรคญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​มรรคญาณนิทเทส|มรรคญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ผลญาณนิทเทส|ผลญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ผลญาณนิทเทส|ผลญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​วิมุตติญาณนิทเทส|วิมุตติญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​วิมุตติญาณนิทเทส|วิมุตติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ปัจจเวกขณญาณนิทเทส|ปัจจเวกขณญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ปัจจเวกขณญาณนิทเทส|ปัจจเวกขณญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​วัตถุนานัตตญาณนิทเทส|วัตถุนานัตตญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​วัตถุนานัตตญาณนิทเทส|วัตถุนานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​โคจรนานัตตญาณนิทเทส|โคจรนานัตตญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​โคจรนานัตตญาณนิทเทส|โคจรนานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​จริยานานัตตญาณนิทเทส|จริยานานัตตญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​จริยานานัตตญาณนิทเทส|จริยานานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ภูมินานัตตญาณนิทเทส|ภูมินานัตตญาณนิทเทส]] (ปรับสำนวนแล้ว) +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ภูมินานัตตญาณนิทเทส|ภูมินานัตตญาณนิทเทส]] (ปรับสำนวนแล้ว) 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ธรรมนานัตตญาณนิทเทส|ธรรมนานัตตญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ธรรมนานัตตญาณนิทเทส|ธรรมนานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ญาณปัญจกนิทเทส|ญาณปัญจกนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ญาณปัญจกนิทเทส|ญาณปัญจกนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส|ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส|ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ญาณัตตยานิทเทส|ญาณัตตยานิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ญาณัตตยานิทเทส|ญาณัตตยานิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส|อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส|อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​อรณวิหารญาณนิทเทส|อรณวิหารญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​อรณวิหารญาณนิทเทส|อรณวิหารญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส|นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส|นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ปรินิพพานญาณนิทเทส|ปรินิพพานญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ปรินิพพานญาณนิทเทส|ปรินิพพานญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​สมสีสัฏฐญาณนิทเทส|สมสีสัฏฐญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​สมสีสัฏฐญาณนิทเทส|สมสีสัฏฐญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส|สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส|สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​วีริยารัมภญาณนิทเทส|วีริยารัมภญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​วีริยารัมภญาณนิทเทส|วีริยารัมภญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​อัตถสันทัสนญาณนิทเทส|อัตถสันทัสนญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​อัตถสันทัสนญาณนิทเทส|อัตถสันทัสนญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส|ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส|ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส|ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส|ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​ปเทสวิหารญาณนิทเทส|ปเทสวิหารญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​ปเทสวิหารญาณนิทเทส|ปเทสวิหารญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​2#​วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส|วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-2 มหาวรรค#​วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส|วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​อิทธิวิธญาณนิทเทส|อิทธิวิธญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​อิทธิวิธญาณนิทเทส|อิทธิวิธญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส|โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส|โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​เจโตปริยญาณนิทเทส|เจโตปริยญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​เจโตปริยญาณนิทเทส|เจโตปริยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส|บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส|บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​ทิพจักขุญาณนิทเทส|ทิพจักขุญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​ทิพจักขุญาณนิทเทส|ทิพจักขุญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​อาสวักขยญาณนิทเทส|อาสวักขยญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​อาสวักขยญาณนิทเทส|อาสวักขยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​สัจญาณจตุกทวยนิทเทส|สัจญาณจตุกทวยนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​สัจญาณจตุกทวยนิทเทส|สัจญาณจตุกทวยนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส|สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส|สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส|อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส|อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​อาสยานุสยญาณนิทเทส|อาสยานุสยญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​อาสยานุสยญาณนิทเทส|อาสยานุสยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส|ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส|ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส|มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส|มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ​3#​สัพพัญญุตญาณนิทเทส|สัพพัญญุตญาณนิทเทส]] +##​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​01-3 มหาวรรค#​สัพพัญญุตญาณนิทเทส|สัพพัญญุตญาณนิทเทส]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 4|ทิฐิกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_02_มหวรรค|ทิฐิกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 5|อานาปาณกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_03_มหวรรค|อานาปาณกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ญาณกถา 6|อินทรียกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_04_มหวรรค|อินทรียกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​วิโมกขกถา|วิโมกขกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​วิโมกขกถา|วิโมกขกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ญาณกถา 7#​คติกถา|คติกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​คติกถา|คติกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​กรรมกถา|กรรมกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​กรรมกถา|กรรมกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​วิปัลลาสกถา|วิปัลลาสกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​วิปัลลาสกถา|วิปัลลาสกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ญาณกถา 7#​มรรคกถา|มรรคกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​มรรคกถา|มรรคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​มัณฑเปยยกถา|มัณฑเปยยกถา]]+#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​มัณฑเปยยกถา|มัณฑเปยยกถา]]
  
 ==วรรคที่ 2 ยุคนัทธวรรค== ​ ==วรรคที่ 2 ยุคนัทธวรรค== ​
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​ยุคนัทธกถา|ยุคนัทธกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​ยุคนัทธกถา|ยุคนัทธกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​สัจจกถา|สัจจกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​สัจจกถา|สัจจกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​โพชฌงคกถา|โพชฌงคกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​โพชฌงคกถา|โพชฌงคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​เมตตากถา|เมตตากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​เมตตากถา|เมตตากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​วิราคกถา|วิราคกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​วิราคกถา|วิราคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​ปฏิสัมภิทากถา|ปฏิสัมภิทากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​ปฏิสัมภิทากถา|ปฏิสัมภิทากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​ธรรมจักรกถา|ธรรมจักรกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​ธรรมจักรกถา|ธรรมจักรกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​โลกุตรกถา|โลกุตรกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​โลกุตรกถา|โลกุตรกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​พลกถา|พลกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​พลกถา|พลกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​สุญญกถา|สุญญกถา]]+#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​สุญญกถา|สุญญกถา]]
  
 ==วรรคที่ 3 ปัญญาวรรค== ​ ==วรรคที่ 3 ปัญญาวรรค== ​
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​มหาปัญญากถา|มหาปัญญากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​มหาปัญญากถา|มหาปัญญากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​อิทธิกถา|อิทธิกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​อิทธิกถา|อิทธิกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​อภิสมยกถา|อภิสมยกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​อภิสมยกถา|อภิสมยกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​วิเวกกถา|วิเวกกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​วิเวกกถา|วิเวกกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​จริยากถา|จริยากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​จริยากถา|จริยากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​ปาฏิหาริยกถา|ปาฏิหาริยกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​ปาฏิหาริยกถา|ปาฏิหาริยกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​สมสีสกถา|สมสีสกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​สมสีสกถา|สมสีสกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​สติปัฏฐานกถา|สติปัฏฐานกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​สติปัฏฐานกถา|สติปัฏฐานกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​วิปัสสนากถา|วิปัสสนากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​วิปัสสนากถา|วิปัสสนากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​มาติกากถา|มาติกากถา]]+#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​มาติกากถา|มาติกากถา]]
  
 ''​จบ ปฏิสัมภิทามรรค''​ ''​จบ ปฏิสัมภิทามรรค''​