คมศปปม_ศัพท์ปฏิบัติที่ควรเข้าใจให้ถูกต้อง

Action unknown: copypageplugin__copy
 1. สุตมยปญฺญา
  1. กิจฺจ 5
  2. ภาคิยจตุกฺก 4
  3. ลกฺขณ 3
  4. อริยสจฺจ 4
  5. อุคฺคห
  6. ปริปุจฺฉา
  7. สวน
  8. สุต
  9. อวธาน
  10. ธารณ
  11. ปญฺญา
  12. ปฏิเวธ
  13. ญาณ
  14. ญาต
  15. ชานน
  16. สุตมยญาณ
 2. สีลวิสุทฺธิ
  1. สีล
  2. วิสุทฺธิ
  3. สีลอธิสิกฺขา
  4. อวีติกฺกมกิเลส
  5. ปริยุฏฺฐานกิเลส
  6. อนุสยกิเลส
  7. กมฺมสฺสกตตฺตาโลกิยสัมมาทิฏฐิ
 3. จิตฺตวิสุทฺธิ
  1. จิตฺต
  2. จิตฺตอธิสิกฺขา
  3. สมาธิ
  4. ฌาน
  5. ขณิกสมาธิ
  6. ภาวนา
  7. สงฺวริตฺวา สมาทหเน ปญฺญา สมาธิภาวนามยญาณํ
  8. อุปจารสมาธิ
  9. อัปปนาสมาธิ
  10. โลกิยสัมมาทิฏฐิ
  11. นิมิตฺต
  12. ปริกมฺมนิมิตฺต
  13. อุคฺคหนิมิตฺต
  14. ปฏิภาคนิมิตฺต
  15. ปรมตฺถ
  16. ปญฺญตฺติ
  17. อตฺถปญฺญตฺติ
  18. สทฺทปญฺญตฺติ
  19. วิชฺชมานปญฺญตฺติ
  20. อวิชฺชมานปญฺญตฺติ
  21. จิตฺตวาร
 4. ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ
  1. อภิญฺญาต
  2. จกฺขุ
  3. ปจฺจกฺข
  4. ปากฏ
  5. ปสฺสติ
  6. ปสฺสนา
  7. ทสฺสน
  8. ทิฏฺฐิ
  9. ปริคฺคห
  10. ปสฺสติ
  11. ววตฺถาน
  12. ปชานาติ
  13. วิปสฺสนา
  14. สมฺมาทสฺสน
  15. สมฺมาทิฏฺฐิ
  16. วิปัสสนาโลกิยสัมมาทิฏฐิ
  17. นามรูปปริจฺเฉทญาณ
  18. ปจฺจตฺตลกฺขณ
  19. กิจรส
  20. สมฺปตฺติรส
  21. อุปฏฺฐานปจฺจุปฺปฏฺฐาน
  22. ผลปจฺจุปฺปฏฺฐาน
  23. ปจฺจุปฺปฏฺฐาน
  24. ปทฏฺฐาน
  25. ปากฏ
  26. กลาปสมูหฆนอตฺถปญฺญตฺติ
  27. สมาทหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ
  28. ภูต
  29. ยถาภูต
  30. ปฏิจฺจ
  31. สงฺขาร
  32. สงฺขต
  33. สงฺขารสงฺขต
  34. สงฺขารขนฺธ
  35. สงฺขารปฏิจฺจสมุปฺบาท
  36. ภาวนาสงฺขาร
  37. ปฏิจฺจสมุปฺปาท ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน
  38. อตฺตา
  39. อตฺตาอนุทิฏฺฐิ
 5. กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ
  1. ปฏิจฺจสมุปปาท
  2. ปจฺจยปริคฺคหญาณ
  3. ธมฺมฏฺฐิติญาณ
  4. ยถาภูตญาณ
  5. ตถตาญาณ
  6. อวิตถตาญาณ
  7. อภิญฺญาตญาณ
  8. ญาตปริญฺญา
  9. ติลกฺขณอาการสนฺตติฆนปญฺญตฺติ
 6. กลาปสมฺมสนญาณ
  1. สาธารณปจฺจตลกฺขณ
  2. ววตฺถาน
  3. สมฺมสน
 7. มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ
  1. อนุปสฺสติ
  2. อนุปสฺสนา
  3. อุทยพฺพยานุปสฺสนาญาณ
  4. ตรุณวิปสฺสนาญาณ
  5. วิปสฺสนูปกิเลสปริยุฏฺฐาน
  6. พลววิปสฺสนาสมาธิ
  7. อนุสยกิเลส
  8. พลววิปสฺสนาอุทยพฺพยญาณ
  9. ตีรณปริญฺญา
 8. ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ
  1. ฆนวินิพฺโภค
  2. วิปสฺสนาญาณ
  3. ภงฺคอนุปสฺสนาญาณ
  4. ปฏิสงฺขา
  5. จตุสมฺปชญฺญ
 9. ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ
  1. อัปปนาโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
  2. ปหานปริญฺญา
  3. ปฏิสมฺภิทา
 10. เตวิชฺโช
 11. อภิญฺญา
 12. ฉฬภิญฺโญ
 13. ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต