ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
template:ปฏิสัมภิทามรรค_head [2020/06/27 16:40]
dhamma ถูกสร้าง
template:ปฏิสัมภิทามรรค_head [2021/01/02 20:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
-{{ฉบับปรับสำนวน head|}} + อยู่ในระหว่างปรับสำนวน
- +
-{| style="​width:​100%;​ margin:0 auto 1em auto; padding:​.2em;​ border:1px solid #AAA; background:#​F8F9FA;​ text-align:​justify;​ +
-|อยู่ในระหว่างปรับสำนวน +
-+
-|} +