อรรถกถา_มหาสติปัฏฐานสูตร_ฉบับปรับสำนวน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
อรรถกถา_มหาสติปัฏฐานสูตร_ฉบับปรับสำนวน [2020/09/01 19:40]
dhamma
อรรถกถา_มหาสติปัฏฐานสูตร_ฉบับปรับสำนวน [2021/01/02 20:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
- 
- 
- 
 =อ.เหตุเกิดพระสูตร= =อ.เหตุเกิดพระสูตร=
  
บรรทัด 174: บรรทัด 171:
 สมจริงดังคำที่กล่าวไว้ว่า สมจริงดังคำที่กล่าวไว้ว่า
  
-<​blockquote> ​    ​รูเปน สงฺกิลิฎฺเฐน ​   สํกิลิสฺสนฺติ มาณวา +<​blockquote>​รูเปน สงฺกิลิฎฺเฐน ​   สํกิลิสฺสนฺติ มาณวา 
-     ​รูเป สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ ​   อนกฺขาตํ มเหสินา +รูเป สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ ​   อนกฺขาตํ มเหสินา 
-     ​จิตฺเตน สงฺกิลิฎฺเฐน ​   สํกิลิสฺสนฺติ มาณวา +จิตฺเตน สงฺกิลิฎฺเฐน ​   สํกิลิสฺสนฺติ มาณวา 
-     ​จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ ​   อิติ วุตฺตํ มเหสินา.</​blockquote>​ +จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ ​   อิติ วุตฺตํ มเหสินา. 
-<​blockquote> ​              พระพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ + 
-      มิได้ตรัสสอนว่า คนทั้งหลาย มีรูปเศร้าหมองแล้ว +พระพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
-      จึงเศร้าหมอง มีรูปหมดจดแล้ว จึงหมดจด +มิได้ตรัสสอนว่า คนทั้งหลาย มีรูปเศร้าหมองแล้ว 
-      แต่พระผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงสอนว่า +จึงเศร้าหมอง มีรูปหมดจดแล้ว จึงหมดจด 
-      คนทั้งหลาย มีจิตเศร้าหมองแล้ว จึงเศร้าหมอง +แต่พระผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงสอนว่า 
-      มีจิตหมดจดแล้ว จึงหมดจด ดังนี้. ​       </​blockquote> ​      +คนทั้งหลาย มีจิตเศร้าหมองแล้ว จึงเศร้าหมอง 
 +มีจิตหมดจดแล้ว จึงหมดจด ดังนี้. ​  ​</​blockquote> ​      
  
 เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค) ว่า เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค) ว่า