วิสุทธิมรรค_03_กัมมัฏฐานคหณนิทเทส

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
วิสุทธิมรรค_03_กัมมัฏฐานคหณนิทเทส [2020/10/30 04:42]
dhamma [ขั้นตอนทำสมาธิให้เกิดต่อเนื่องอย่างย่อ]
วิสุทธิมรรค_03_กัมมัฏฐานคหณนิทเทส [2021/01/02 20:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
-{{wst>วสธมฉปส head|}} +{{template:วสธมฉปส head|}} 
-{{wst>​วสธมฉปส ​sidebar}}+{{template:บับรับำนวน head|}}
  
 <​sub><​fs smaller>''​(หน้า 127)''</​fs></​sub>​ <​sub><​fs smaller>''​(หน้า 127)''</​fs></​sub>​
บรรทัด 175: บรรทัด 175:
 แต่อย่างไรก็ดี ​ ณ  ที่นี้ประสงค์เอาสมาธิซึ่งประกอบด้วยปัญญานั้น ​ ส่วนหานภาคิยธรรม ​ ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม ​ และวิเสสภาคิยธรรม ​ ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษ ​ ในทุติยฌานเป็นต้น ​ นักศึกษาพึงทราบโดยวิธีที่กล่าวไว้แล้วในปฐมฌานนี้ แต่อย่างไรก็ดี ​ ณ  ที่นี้ประสงค์เอาสมาธิซึ่งประกอบด้วยปัญญานั้น ​ ส่วนหานภาคิยธรรม ​ ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม ​ และวิเสสภาคิยธรรม ​ ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษ ​ ในทุติยฌานเป็นต้น ​ นักศึกษาพึงทราบโดยวิธีที่กล่าวไว้แล้วในปฐมฌานนี้
  
-==ทำสมาธิให้เกิดต่อเนื่องได้อย่างไร== +=ขั้นตอนทำสมาธิให้เกิดต่อเนื่องอย่างย่อ=
-===โลกิะและโลกุตตรสมาธิ===+
  
 ก็แหละ ​ ในปัญหาข้อที่ว่า ​ ทำภาวนาสมาธิได้อย่างไร ​ นั้น ​ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ – ก็แหละ ​ ในปัญหาข้อที่ว่า ​ ทำภาวนาสมาธิได้อย่างไร ​ นั้น ​ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ –
บรรทัด 186: บรรทัด 185:
 ประกอบด้วยอริยมรรคนั้น ​ ท่านสงเคราะห์เข้าไว้กับนัยแห่งปัญญาภาวนาแล้วนั่นเทียว ​ เพราะว่า ​ เมื่อปัญญาอันโยคีบุคคลภาวนาให้เกิดขึ้นแล้ว ​ ก็เป็นอันได้ภาวนาให้สมาธินั้นเกิดขึ้นด้วย ​ เพราะฉะนั้น ​ อริยมัคคสมาธินั้น ​ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเอามาอธิบายไว้แผนกหนึ่งต่างหากจากปัญญาภาวนาแต่ประการใดว่า ​ อริยมัคคสมาธินั้นพึงเจริญภาวนาอย่างนี้ ๆ ประกอบด้วยอริยมรรคนั้น ​ ท่านสงเคราะห์เข้าไว้กับนัยแห่งปัญญาภาวนาแล้วนั่นเทียว ​ เพราะว่า ​ เมื่อปัญญาอันโยคีบุคคลภาวนาให้เกิดขึ้นแล้ว ​ ก็เป็นอันได้ภาวนาให้สมาธินั้นเกิดขึ้นด้วย ​ เพราะฉะนั้น ​ อริยมัคคสมาธินั้น ​ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเอามาอธิบายไว้แผนกหนึ่งต่างหากจากปัญญาภาวนาแต่ประการใดว่า ​ อริยมัคคสมาธินั้นพึงเจริญภาวนาอย่างนี้ ๆ
  
-=ขั้นตอนำสมาธิให้เกิดต่อเื่องอย่างย่อ=+'''​บบริกรรกรรมฐาน'''​
  
 ส่วนสมาธิที่เป็นโลกิยะนี้ใด ​ สมาธินั้นข้าพเจ้าจะยกมาอธิบายด้วยภาวนาวิธีต่อไปดังนี้ – ส่วนสมาธิที่เป็นโลกิยะนี้ใด ​ สมาธินั้นข้าพเจ้าจะยกมาอธิบายด้วยภาวนาวิธีต่อไปดังนี้ –
  
-โยคีบุคคลชำระศีลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ตามนัยที่ได้แสดงมาในสีลนิทเทสนั้นแล้ว ​ พึงตั้งตนไว้ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วนั้น ​ บรรดาปลิโพธเครื่องกังวล ​10  ประการอย่างใดมีอยู่แก่ตน ​ ก็จงตัดปลิโพธเครื่องกังวลอย่างนั้นเสียให้สิ้นห่วง ​ แล้วพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ให้พระกัมมัฏฐานแล้ว ท่องจำเอาพระกัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพระกัมมัฏฐาน 40  ประการ ​ อันเหมาะสมแก่จริตจริยาของตน ​ แล้วพึงออกจากวัดที่ไม่สมควรแก่การที่จะภาวนาสมาธิไปอยู่ในวัดที่สมควร ​ ครั้นแล้วพึงทำการตัดเครื่องกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่นตัดเล็บโกนหนวดเป็นต้น ​ ให้สิ้นเสร็จเรียบร้อย ​ ​แต่นั้นึงลงมือภาวนาสมาธินั้น ​ ด้วยไม่ทำวิธีภาวนาทุก ๆ อย่างให้ขาดตกบกพร่องไป+#โยคีบุคคลชำระศีลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ตามนัยที่ได้แสดงมาใน[[วิสุทธิมรรค_01-2_สีลนิทเทส|สีลนิทเทส]]นั้นแล้ว พึงตั้งตนไว้ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วนั้น  ​ 
 +#​[[#​ปลิโพธ ​ 10  อย่าง|บรรดาปลิโพธ ​(เครื่องกังวลอย่างใดมีอยู่แก่ตน ​ ก็จงตัดปลิโพธเครื่องกังวลอย่างนั้นเสียให้สิ้นห่วง  ​ 
 +#แล้วพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ให้พระกัมมัฏฐาน]] 
 +#[[#10 วิธีวินิจฉัยกัมมัฏฐาน 40|แล้วท่องจำเอาพระกัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากัมมัฏฐาน 40  ประการ ​ อันเหมาะสมแก่จริตจริยาของตน]]  
 +#​[[วิสุทธิมรรค_04_ปถวีกสิณนิทเทส#​วิธีเลือกวัดให้ภาวนาสะดวก|แล้วพึงออกจากวัดที่ไม่สมควรแก่การที่จะภาวนาสมาธิไปอยู่ในวัดที่สมควร]] 
 +#ครั้นแล้วพึงทำการตัดเครื่อง ​(ปลิโพธ) ​กังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่นตัดเล็บโกนหนวดเป็นต้น ​ ให้สิ้นเสร็จเรียบร้อย ​[[วิสุทธิมรรค_03_กัมมัฏฐานคหณนิทเทส?​h=พึงสอนให้ทองจำลำดับขั้นตอน|หลังจากนั้นึงควรลงมือภาวนาสมาธินั้น  ​ดยไม่ทำขั้นตอนทำภาวนาทุก ๆ อย่างให้ขาดตกบกพร่องไป]]
  
 นี้เป็นวิธีภาวนาอย่างสังเขปในสมาธิภาวนานี้ นี้เป็นวิธีภาวนาอย่างสังเขปในสมาธิภาวนานี้