ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2020/06/27 22:24]
127.0.0.1 แก้ไขภายนอก
ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2021/01/02 20:14]
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
-{{wst>​ปฏิสัมภิทามรรค head}}{{wst>​ปฏิสัมภิทามรรค sidebar}} 
-==วรรคที่ 1 มหาวรรค== 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​ญาณกถา|ญาณกถา]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​มาติกา|มาติกา]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​สุตมยญาณนิทเทส|สุตมยญาณนิทเทส]] ​ 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​อภิญเญยยกิจจนิทเทส|อภิญเญยยกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​ปริญเญยยกิจจนิทเทส|ปริญเญยยกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​ปหาตัพพกิจจนิทเทส|ปหาตัพพกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​ภาเวตัพพกิจจนิทเทส|ภาเวตัพพกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​สัจฉิกาตัพพกิจจนิทเทส|สัจฉิกาตัพพกิจจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​หานภาคิยจตุกนิทเทส|หานภาคิยจตุกนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​ลักขณัตติกนิทเทส|ลักขณัตติกนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​ทุกขสัจนิทเทส|ทุกขสัจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​สมุทยสัจนิทเทส|สมุทยสัจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​นิโรธสัจนิทเทส|นิโรธสัจนิทเทส]] 
-###​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​มัคคสัจนิทเทส|มัคคสัจนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​สีลมยญาณนิทเทส|สีลมยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 1#​สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส|สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ธรรมฐิติญาณนิทเทส|ธรรมฐิติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​สัมมสนญาณนิทเทส|สัมมสนญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​อุทยัพพยานุปัสสนาญาณนิทเทส|อุทยัพพยานุปัสสนาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส|ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​อาทีนวญาณนิทเทส|อาทีนวญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​สังขารุเปกขาญาณนิทเทส|สังขารุเปกขาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​โคตรภูญาณนิทเทส|โคตรภูญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​มรรคญาณนิทเทส|มรรคญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ผลญาณนิทเทส|ผลญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​วิมุตติญาณนิทเทส|วิมุตติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ปัจจเวกขณญาณนิทเทส|ปัจจเวกขณญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​วัตถุนานัตตญาณนิทเทส|วัตถุนานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​โคจรนานัตตญาณนิทเทส|โคจรนานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​จริยานานัตตญาณนิทเทส|จริยานานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ภูมินานัตตญาณนิทเทส|ภูมินานัตตญาณนิทเทส]] (ปรับสำนวนแล้ว) 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ธรรมนานัตตญาณนิทเทส|ธรรมนานัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ญาณปัญจกนิทเทส|ญาณปัญจกนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส|ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ญาณัตตยานิทเทส|ญาณัตตยานิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส|อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​อรณวิหารญาณนิทเทส|อรณวิหารญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส|นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ปรินิพพานญาณนิทเทส|ปรินิพพานญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​สมสีสัฏฐญาณนิทเทส|สมสีสัฏฐญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส|สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​วีริยารัมภญาณนิทเทส|วีริยารัมภญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​อัตถสันทัสนญาณนิทเทส|อัตถสันทัสนญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส|ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส|ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​ปเทสวิหารญาณนิทเทส|ปเทสวิหารญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 2#​วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส|วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​อิทธิวิธญาณนิทเทส|อิทธิวิธญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส|โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​เจโตปริยญาณนิทเทส|เจโตปริยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส|บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​ทิพจักขุญาณนิทเทส|ทิพจักขุญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​อาสวักขยญาณนิทเทส|อาสวักขยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​สัจญาณจตุกทวยนิทเทส|สัจญาณจตุกทวยนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส|สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส|อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​อาสยานุสยญาณนิทเทส|อาสยานุสยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส|ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส|มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส]] 
-##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​สัพพัญญุตญาณนิทเทส|สัพพัญญุตญาณนิทเทส]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 4|ทิฐิกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 5|อานาปาณกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 6|อินทรียกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 7#​วิโมกขกถา|วิโมกขกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 7#​คติกถา|คติกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 7#​กรรมกถา|กรรมกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 7#​วิปัลลาสกถา|วิปัลลาสกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 7#​มรรคกถา|มรรคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา 7#​มัณฑเปยยกถา|มัณฑเปยยกถา]] 
- 
-==วรรคที่ 2 ยุคนัทธวรรค== ​ 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 1#​ยุคนัทธกถา|ยุคนัทธกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 1#​สัจจกถา|สัจจกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 1#​โพชฌงคกถา|โพชฌงคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 1#​เมตตากถา|เมตตากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 1#​วิราคกถา|วิราคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 1#​ปฏิสัมภิทากถา|ปฏิสัมภิทากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 2#​ธรรมจักรกถา|ธรรมจักรกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 2#​โลกุตรกถา|โลกุตรกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 2#​พลกถา|พลกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค 2#​สุญญกถา|สุญญกถา]] 
- 
-==วรรคที่ 3 ปัญญาวรรค== ​ 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​มหาปัญญากถา|มหาปัญญากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​อิทธิกถา|อิทธิกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​อภิสมยกถา|อภิสมยกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​วิเวกกถา|วิเวกกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​จริยากถา|จริยากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​ปาฏิหาริยกถา|ปาฏิหาริยกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​สมสีสกถา|สมสีสกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​สติปัฏฐานกถา|สติปัฏฐานกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​วิปัสสนากถา|วิปัสสนากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​มาติกากถา|มาติกากถา]] 
- 
-''​จบ ปฏิสัมภิทามรรค''​ 
- 
-=เพิ่มเติม= 
-*[http://​www.84000.org/​tipitaka/​read/?​index_31 ปฏิสัมภิทามรรค] บาลี อรรถกถา ไทย โรมัน และแปล 
-*[[ปฏิสัมภิทามรรค ฉบับปรับสำนวน]] กลับหน้าสารบัญ