ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2020/06/27 22:24]
127.0.0.1 แก้ไขภายนอก
ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2020/07/01 17:09]
dhamma
บรรทัด 61: บรรทัด 61:
 ##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส|มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส]] ##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส|มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส]]
 ##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​สัพพัญญุตญาณนิทเทส|สัพพัญญุตญาณนิทเทส]] ##​[[ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค 3#​สัพพัญญุตญาณนิทเทส|สัพพัญญุตญาณนิทเทส]]
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ญาณกถา 4|ทิฐิกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_02_มหวรรค|ทิฐิกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 5|อานาปาณกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_03_มหวรรค|อานาปาณกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 6|อินทรียกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_04_มหวรรค|อินทรียกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​วิโมกขกถา|วิโมกขกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​วิโมกขกถา|วิโมกขกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​คติกถา|คติกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​คติกถา|คติกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​กรรมกถา|กรรมกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​กรรมกถา|กรรมกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​วิปัลลาสกถา|วิปัลลาสกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​วิปัลลาสกถา|วิปัลลาสกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​มรรคกถา|มรรคกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​มรรคกถา|มรรคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ​ณกถา 7#​มัณฑเปยยกถา|มัณฑเปยยกถา]]+#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_05-10_มหวรรค#​มัณฑเปยยกถา|มัณฑเปยยกถา]]
  
 ==วรรคที่ 2 ยุคนัทธวรรค== ​ ==วรรคที่ 2 ยุคนัทธวรรค== ​
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​ยุคนัทธกถา|ยุคนัทธกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​ยุคนัทธกถา|ยุคนัทธกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​สัจจกถา|สัจจกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​สัจจกถา|สัจจกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​โพชฌงคกถา|โพชฌงคกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​โพชฌงคกถา|โพชฌงคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​เมตตากถา|เมตตากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​เมตตากถา|เมตตากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​วิราคกถา|วิราคกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​วิราคกถา|วิราคกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​1#​ปฏิสัมภิทากถา|ปฏิสัมภิทากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_11-16_ยุคนัทธวรรค#​ปฏิสัมภิทากถา|ปฏิสัมภิทากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​ธรรมจักรกถา|ธรรมจักรกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​ธรรมจักรกถา|ธรรมจักรกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​โลกุตรกถา|โลกุตรกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​โลกุตรกถา|โลกุตรกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​พลกถา|พลกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​พลกถา|พลกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ​2#​สุญญกถา|สุญญกถา]]+#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_17-20_ยุคนัทธวรรค#​สุญญกถา|สุญญกถา]]
  
 ==วรรคที่ 3 ปัญญาวรรค== ​ ==วรรคที่ 3 ปัญญาวรรค== ​
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​มหาปัญญากถา|มหาปัญญากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​มหาปัญญากถา|มหาปัญญากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​อิทธิกถา|อิทธิกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​อิทธิกถา|อิทธิกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​อภิสมยกถา|อภิสมยกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​อภิสมยกถา|อภิสมยกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​วิเวกกถา|วิเวกกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​วิเวกกถา|วิเวกกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​จริยากถา|จริยากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​จริยากถา|จริยากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​ปาฏิหาริยกถา|ปาฏิหาริยกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​ปาฏิหาริยกถา|ปาฏิหาริยกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​สมสีสกถา|สมสีสกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​สมสีสกถา|สมสีสกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​สติปัฏฐานกถา|สติปัฏฐานกถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​สติปัฏฐานกถา|สติปัฏฐานกถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​วิปัสสนากถา|วิปัสสนากถา]] +#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​วิปัสสนากถา|วิปัสสนากถา]] 
-#​[[ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค#​มาติกากถา|มาติกากถา]]+#​[[ปฏิสัมภิทามรรค_21-30_ปัญญาวรรค#​มาติกากถา|มาติกากถา]]
  
 ''​จบ ปฏิสัมภิทามรรค''​ ''​จบ ปฏิสัมภิทามรรค''​