กายคตาสติสูตร_ฉบับปรับสำนวน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
กายคตาสติสูตร_ฉบับปรับสำนวน [2021/01/08 13:32]
dhamma [วิชชา 8]
กายคตาสติสูตร_ฉบับปรับสำนวน [2021/01/08 13:34] (ฉบับปัจจุบัน)
dhamma [อุปจารสมาธิ]
บรรทัด 35: บรรทัด 35:
 # ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจออก ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่) ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจเข้า ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่) # ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจออก ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่) ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจเข้า ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่)
  
-เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความดำริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ​(อุปจารสมาธิ) ​ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ+เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความดำริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ
  
 [295] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และ (จ) กายคตาสติอีกข้อหนึ่ง (ปุน) หลังจากทำกายคตาสติข้อก่อนนั้นแล้ว (อปรํ) ​ [295] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และ (จ) กายคตาสติอีกข้อหนึ่ง (ปุน) หลังจากทำกายคตาสติข้อก่อนนั้นแล้ว (อปรํ) ​